Hot Art Przemysław Zaczek realizuje projekt zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT3/13 zawartą dnia 27 marca 2024 r. Grant udzielany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w ramach projektu „Granty na badania”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej kompozycji zadruku ulotek o właściwościach bakterio i grzybobójczych.

Wartość projektu wynosi 145 690,00 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 100 300,00 PLN.

ue

HOT ART Przemysław Zaczek uzyskał wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.02.00-20-0057/21 pn.: „Internacjonalizacja usług przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek na rynku niemieckim” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0057/21-00 z dnia 13.04.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynku niemieckim w oparciu o posiadane, konkurencyjne produkty.

Efektem projektu ma być wzrost przychodów ze sprzedaży oraz rozpoznawalność firmy na rynku niemieckim.

Wartość projektu: 414 387,00zł
Dofinansowanie: 277 865,00 zł

Hot Art Przemysław Zaczek realizuje  projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0386/22 pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa HOT ART Przemysław Zaczek poprzez wdrożenie innowacji opartych na wynikach przeprowadzonych prac B+R”  zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0386/22-00 zawartą dnia 8 listopada 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.3 Wzmocnienie inwestycji w przedsiębiorstwach.  Celem projektu jest zmniejszenie wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • wdrożenie wyników prac B+R
  • wprowadzenie innowacji technologicznej

Wartość projektu: 799 000,81 PLN

Dofinansowanie: 322 799,99 PLN

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2611/20 pn. „Doradztwo na rzecz HOT ART Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2611/20-00 zawartą dnia 20 sierpnia 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa  do udziału w procesie wzrostu i innowacji, a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu  61 131,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 245,00 PLN.    

HOT ART Przemysław Zaczek realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0172/19 pn. „ Doradztwo na rzecz Hot Art Przemysław Zaczek” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0172/19-00 zawartą dnia 9 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa  HOT ART Przemysław Zaczek do udziału w procesie wzrostu i innowacji a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii dzięki zakupionej prorozwojowej usłudze doradczej.

Wartość projektu  61 500,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN.